Z inicjatywy przyjaciół chóru, byłych chórzystek oraz rodziców obecnych chórzystek w 2000 roku zostało powołane i zarejestrowane Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI im. Mirosławy Wróblewskiej.
Stowarzyszenie ma na celu popularyzację kultury muzycznej chóru SKOWRONKI, twórcze pobudzanie aktywności zespołu oraz promowanie jego dorobku artystycznego.
Podstawowym obowiązkiem Stowarzyszenia jest wspieranie działalności artystycznej i organizacyjnej zespołu poprzez upowszechnianie jego działań, pozyskiwanie środków finansowych w celu realizacji inicjatyw podejmowanych przez chór i organizacyjne wspomaganie jego zamierzeń.
Stowarzyszenie zrzesza rodziców dziewcząt z chóru oraz przyjaciół zespołu. Składka członkowska wynosi rocznie 100 zł. Płatność dokonywana jest przelewem na podane niżej konto.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Chóru Dziewczęcego SKOWRONKI
im. M. Wróblewskiej
Centrum Kultury ZAMEK
ul. Św. Marcin 80/82
61- 809 Poznań
tel. +48 61 64 65 228

NIP: 778-13-84-044
Konto: PKO BP 67 1020 4027 0000 1202 0365 2922

Zarząd:

Prezes: Alicja Szeluga
e-mail: alicja.szeluga@chor-skowronki.pl

wiceprezes: Maciej Jaworowicz
e-mail: maciej.jaworowicz@chor-skowronki.pl

wiceprezes: Dobiesław Kędziora
e-mail: dobieslaw.kedziora@chor-skowronki.pl

Anna Schmidt-Fic
e-mail: anna.schmidt-fic@chor-skowronki.pl

Andrzej Łukaszkiewicz
e-mail: andrzej.lukaszkiewicz@chor-skowronki.pl

Katarzyna Tomczyk

Anna Witkowska

S T A T U T
STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ CHÓRU DZIEWCZĘCEGO
”SKOWRONKI”
im. Mirosławy Wróblewskiej
– TEKST JEDNOLITY  NA DZIEŃ 10 LUTEGO 2015 R.

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Dziewczęcego „SKOWRONKI” im. Mirosławy Wróblewskiej, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami zgodnie z przepisami miejscowego prawa.
3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 3

1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
o podobnym celu działania.
4. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadania się w sprawach publicznych.

Rozdział 2

Cele i formy działania

§ 4

Celem istnienia Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi i popularyzacji Chóru Dziewczęcego „SKOWRONKI”, a także wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i osób prawnych, które podejmują takie działania.

§ 5

1. Członkowie Stowarzyszenia w miejscu zamieszkania, miejscu pracy oraz szkołach wszelkiego typu prowadzą działania propagujące działalność Chóru.
2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

1) kształcenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży
2) edukację muzyczną dzieci i młodzieży
3)popularyzację działalności muzycznej Chóru,
4) pozyskiwanie dotacji przeznaczonych na działalność Chóru,
5) organizację wyjazdów Chóru Dziewczęcego „SKOWRONKI” (tournee, warsztaty, obozy szkoleniowe) w Polsce i za granicą,
6) współpracę i współdziałanie z władzami samorządowymi, oświatowymi, kościelnymi, instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, firmami i osobami prywatnymi,
7) prowadzenie działalności gospodarczej zgodnej z celami statutowymi Stowarzyszenia,
8) wydawanie materiałów reklamowych i folderów Chóru,
9) sporządzanie opracowań multimedialnych,

10) wspieranie współpracy z innymi chórami i organizacjami o podobnym profilu działania w Polsce i za granicą,
11) prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, towarzyską i rekreacyjną,
12) inne działania sprzyjające rozwojowi Chóru, zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie mając na uwadze realizację swoich celów statutowych może powołać inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych.

 

Rozdział 3

Członkowie – ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) wspierających – indywidualnych i zbiorowych,
3) honorowych.

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiony praw publicznych, który złoży deklarację członkowską.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Członkiem Stowarzyszenia mogą być także cudzoziemcy na zasadach jak w ust. 1.
4. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§ 9

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna, która złoży oświadczenie woli Zarządowi Stowarzyszenia.
2. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają indywidualnie z Zarządem Stowarzyszenia.

§ 10

Godność członka honorowego nadawana jest na wniosek Zarządu Stowarzyszenia za szczególne zasługi dla Chóru i następuje na podstawie Uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:
1) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2) wykluczenie przez Zarząd:
a) za działalność sprzeczną ze Statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,
b) nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej według stanu na koniec roku kalendarzowego,
d) na pisemny, umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych lit. a i b,
e) utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu,
3) śmierć członka.
2. W sprawie ustania członkostwa Stowarzyszenia w sytuacjach określonych w ust. 1 Zarząd Stowarzyszenia podejmuje stosowną uchwałę zwykła większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
1) swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
2) dbać o jego dobre imię,
3) zabiegać o wzrost popularności Chóru w społeczeństwie,
4) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,
5) przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Statutu.
2. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są regularnie opłacać składki.

§ 13

1. Członkom zwyczajnym Stowarzyszenia przysługuje bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Członek Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia,
a w szczególności:
1) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
2) korzystać z lokali Stowarzyszenia,
3) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
4) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§ 15

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 (trzy) lata.

§ 16

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz w roku lub częściej na pisemny, uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem obrad.

3. W Walnym Zgromadzeniu, w pierwszym terminie, winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie, który może być wyznaczony 30 minut później tego samego dnia, można skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3)uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia,

4)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5)wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

6) uchwalanie zmian Statutu Stowarzyszenia,

7)podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,

8)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

9)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu

11) nadawanie godności Członka Honorowego Stowarzyszenia.

6. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie, w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

7. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 18

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się od 3 do 11 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując wyboru ze swego grona Prezesa oraz jednego Wiceprezesa w przypadku, gdy skład Zarządu nie przekracza 4 osób, w przeciwnym razie dokonywany jest wybór dwóch Wiceprezesów.
3. Do kompetencji Zarządu należy:
1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
2) podejmowanie uchwał o nabywaniu i utracie członkostwa,
3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
4) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
5) ustalanie wysokości składek członkowskich,
6) wykreślanie członków za nie opłacanie składek członkowskich,
7) opracowywanie planów działania Stowarzyszenia, w tym planów realizacji budżetu Stowarzyszenia,

8) składanie sprawozdań z bieżącej działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu.
4. Do Zarządu należy podejmowanie wszelkich uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Stowarzyszenia.
5. Zarząd może powoływać komisje do realizacji określonych zadań.

§ 19

1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz upoważniony jest osobno każdy członek Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes działający samodzielnie.
3. Do zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes działający samodzielnie lub Wiceprezes działający za wiedzą i zgodą Prezesa.

§ 20

1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu dokonując wyboru ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola co najmniej 1 raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej,
2) składanie wniosków dotyczących absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
3) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4) kontrola wpłacania składek członkowskich.
4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności Przewodniczącego.

§ 21

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia a także występować do tego organu z wnioskiem pokontrolnym.

§ 22

W razie zmniejszenia się składu Zarządu lub składu Komisji Rewizyjnej poniżej 3 członków, Komisja Rewizyjna składa wniosek do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 23

1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:
1) składki członkowskie,
2) darowizny, spadki i zapisy,
3) dochody z własnej działalności
4) dochody z ofiarności publicznej,
5) dochody z fundacji i z tytułu przynależności do innych organizacji,
6) dotacje,
7) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego.
8) dochody z działalności gospodarczej.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.
3. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

 

Rozdział 6
Działalność gospodarcza

§ 24
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie:
a) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych – 90.01.Z
b) Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych – 90.02.Z
c) Wydawanie książek – 58.11.Z
d) Pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z
e) Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – 58.14.Z
f) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.11.z
g) Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – 59.13.Z
h) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – 59.20.Z
i) Działalność agencji reklamowych – 73.11.Z

j) – Działalność organizatorów turystyki PKD 79.12.Z
k)- Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z

§ 25

Zarząd Stowarzyszenia nie ma prawa do:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osobom, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Rozdział 7
Postanowienia końcowe

§ 26

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w Ustawie Prawo o stowarzyszeniach.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia powołując przy tym Komisję Likwidacyjną.
3. Majątek Stowarzyszenia w przypadku jego likwidacji przechodzi w pierwszej kolejności na własność Chóru.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 

Poznań, 18 listopada 2015